Μικρό έργο αποκατάστασης κατολισθήσεων & υποσκαφών στις Κιτριές Δυτικής Μάνης

Πριν λίγες ημέρες ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας υπέγραψε σύμβαση κατασκευής του πιο πάνω έργου με τον Κ.Η. Παπαδόπουλο στην επιχείρηση του οποίου, κατά τη σχετική δημοπράτηση, κατακυρώθηκε το έργο. Το ποσό της σύμβασης για την κατασκευή του έργου ανέρχεται σε 34.866,51 € (µε Φ.Π.Α. 24%), που προέρχεται με αφαίρεση της έκπτωση 43% επί του τιμολογίου της δημοπράτησης αρχικού ποσού σύμφωνα με τη τεχνικοοικονομική μελέτη 60 000 Ευρώ, που πρόσφερε ο δεύτερος συμβαλλόμενος. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα: «Αποκατάσταση ζηµιών που προκλήθηκαν από
θεοµηνία λόγω του κυκλώνα ΖΟΡΜΠΑΣ» και αναφέρεται σε αποκατάσταση από κατολίσθηση στη θέση Πλάγια Κιτριών της Κοινότητας Δολών του δήμου Δυτικής Μάνης.