ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ  ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΝΗ – ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 Α. Οι αφετηρίες της ανάπτυξης στην περιοχή μέχρι τη σύγχρονη περίοδο

α. Γενικά

β. Η αρχική επενδυτική ώθηση. Πρόγραμμα Leader II – Μάνη

β1. Γενικά στοιχεία για την ολοκληρωμένη μορφή ανάπτυξης

β2. Η ολοκληρωμένη πρόταση Leader II –Μάνη  και η εξέλιξή της

(1994 –2000).

β21. Γενικά

β22.  Η Ομάδα Τοπικής Δράσης και η Αναπτυξιακή Εταιρεία

Μάνης α.ε.

β23. Το πρόγραμμα  Leader II –Μάνη  που εγκρίθηκε και η

υλοποίησή του

 

Β. Το επενδυτικό περιβάλλον κατά την τρέχουσα  περίοδο (2006).

α) Επενδυτικά Προγράμματα Αγροτουρισμού

β) Επενδυτικά Προγράμματα Ανταγωνιστικότητας  Επιχειρήσεων

γ) Επενδυτικά προγράμματα γενικού χαρακτήρα

 

Γ. Οι επενδυτικές προοπτικές του μέλλοντος.

————————————————————————

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Το καταστατικό της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μάνης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – Πίνακας που δείχνει τη ζήτηση για επενδύσεις (1996)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  – Τα Μέτρα 7.6. και 7.9 του Ε. Π. Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  – 5 Δράσεις από το Μέτρο 2 του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  – Ο Αναπτυξιακός Νόμος του Υπ. Εθνικής Οικονομίας που

ισχύει