Σε εργολάβο η βελτίωση της οδού που συνδέει την Κάτω με την Άνω Βέργα

Στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «Βελτίωση τοπικής οδού Άνω – Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα)» ο εργολήπτης  Ιωάννης  Παν. Τσούσης προσέφερε τη μεγαλύτερη έκπτωση (52,57% επί προϋπολογισμού 800.000 € με το ΦΠΑ) και με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου Καλαμάτας κατακυρώθηκε σ` αυτόν το πιο πάνω έργο. Πρόκειται για δρόμο συνολικού μήκους περίπου 2.850 μ., από τα οποία τμήμα 400 μέτρων είναι σήμερα τσιμεντοστρωμένο, ενώ θα κατασκευασθεί τμήμα 2.450 μέτρων, το οποίο συμπεριλαμβάνεται μεταξύ ασφαλτόδρομου και τσιμεντόδρομου. Η πράξη, μέσω της οποίας χρηματοδοτείται το έργο,  έχει ενταχθεί στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης ( Π.Α.Α) 2014-2020», ενώ η κάλυψη της δαπάνης είναι πλήρης, δηλαδή ο δήμος Καλαμάτας δε θα επιβαρυνθεί οικονομικά, για το πιο πάνω έργο που θα αποφέρει σημαντική βελτίωση της συγκοινωνίας με την Άνω Βέργα, με προφανή οφέλη για την ανάπτυξη του οικισμού, καθώς η πρόσβαση σε αυτόν – σε συνδυασμό με προηγηθείσες παρεμβάσεις – θα γίνεται από τη Βέργα, σε λίγα λεπτά και όχι με κύκλο, μέσω της 1ης επαρχιακής οδού προς Μάνη